Infolinia
;
;
;
WYBIERZ MARKĘ

KATEGORIA TEMATÓW

Czym różni się system exta life od systemu exta free?

System exta life to nowa jakość sterowania instalacją domową. Dzięki dwukierunkowej transmisji danych możliwe jest śledzenie aktualnego stanu instalacji. System exta free nie udostępnia tych informacji. Kontroler EFC-01 (w odróżnieniu do EFC-02) pozwala na zdalną kontrolę instalacji poprzez łącze z dynamicznym adresem IP (poprzez DDNS). Update oprogramowania odbiorników, a także możliwość zdalnej konfiguracji odbiorników to niewątpliwa wygoda. Nie trzeba już ręcznie (jak było to w exta free) ustawiać trybu pracy odbiornika. Każdy odbiornik zgłasza się automatycznie w aplikacji. W systemie exta free należy dodać każdy element ręcznie.

Czy kontroler EFC-01 współpracuje z urządzeniami systemu exta free?

Kontroler EFC-01 został wyposażony w dwie, niezależne radiolinie. Umożliwia to współpracę z systemem exta free. Do poprawnej pracy wymagana jest aktualizacja oprogramowania. Szczegóły wymiany przekażą Doradcy Techniczni. Nowe oprogramowanie dostępne będzie pod koniec 2017 roku.

Skąd należy pobrać aplikację exta life?

Aplikację exta life na system Android można pobrać bezpośrednio ze zakładki do pobrania lub poprzez sklep Google Play. Aplikacja wymaga wersji Androida 4.1 lub wyższej. W przypadku jakichkolwiek problemów z aplikacją prosimy o kontakt z działem technicznym pod adresem: michal.tyc@zamel.pl .

Jakimi urządzeniami można sterować z wykorzystaniem systemu Exta Free oraz kontrolera EFC-02 Mini?

Wykorzystując odbiorniki systemu Exta Free można sterować praktycznie dowolnym urządzeniem w domu, ogrodzie, biurze lub miejscu pracy. Biorąc pod uwagę funkcjonalność kontrolera EFC-02 dedykowany jest on do sterowania oświetleniem ( tradycyjnym i LED ), napędami rolet okiennych i bram wjazdowych. Rozwiązania aplikacyjne przy współpracy z przyciskiem dzwonkowym RND-01 umożliwiają realizację funkcji „dzwonka do drzwi” w smartfonie lub tablecie ( funkcjonalność w opracowaniu ).

Czy stosując kontroler EFC-02 Mini można sterować ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją?

Kontroler nie posiada funkcjonalności, która w sposób automatyczny na podstawie analizy stanu czujników pozwala sterować układem ogrzewania lub klimatyzacji. W grę wchodzi jedynie proste sterowanie manualne z poziomu nadajników utworzonych w aplikacji. Nadajniki te po przypisaniu do odbiorników systemu mogą na przykład zamykać / otwierać konkretny obwód grzewczy przy ogrzewaniu podłogowym ( poprzez elektrozawory ) lub załączać / wyłączać układ klimatyzacji / wentylacji.

Czy mając już zainstalowany system Exta Free można zintegrować go z jednostką EFC-02 Mini?

Tak – bez problemu w łatwy i szybki sposób można dokonać takiej integracji. Kontroler EFC-02 Mini to tylko dodatkowy element, który umożliwia sterowanie systemem z poziomu urządzeń mobilnych ( tablety, smartfony ) oraz zwiększa jego funkcjonalność o scenariusze, funkcje czasowe oraz analizę czujników. Instalacja EFC-02 w żaden sposób nie zaburza funkcjonalności działającego już systemu. Najszybszym sposobem integracji jest przeniesienie funkcjonalności fizycznych nadajników do nadajników wirtualnych poprzez funkcję klonowania. Funkcja ta dostępna dla całych nadajników jak również pojedynczych przycisków.

Co jest potrzebne do zainstalowania kontrolera EFC-02 Mini?

Kontroler EFC-02 Mini wymaga połączenia z dowolnym routerem Wi-Fi. Do takiego połączenia służy przewód LAN dostarczany w komplecie z kontrolerem ( dł. 1m ). Podczas uruchamiania EFC-02 w routerze konieczne jest załączenie usługi DHCP. Po załączeniu napięcia zasilającego kontroler czeka na przypisanie mu adresu IP przez router. Do konfiguracji i sterowania systemem poprzez EFC-02 służy bezpłatna aplikacja extafree. Dla systemu Android można ją pobrać z marketu GooglePlay. Po jej zainstalowaniu i połączeniu urządzenia mobilnego z właściwym routerem Wi-Fi po uruchomieniu aplikacji zostaniemy poproszeni o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła: admin / admin. Po ich wprowadzeniu zostaniemy przekierowani do głównego okna aplikacji. Można wówczas przystąpić do konfiguracji lub sterowania systemem.

Po uruchomieniu aplikacji wyświetla się komunikat 'Nie znaleziono bramki w sieci' - co należy sprawdzić?

– sprawdź poprawność połączenia LAN ( czy świeci się dioda LED LAN na routerze oraz pomarańczowa LED w gnieździe LAN kontrolera).
– sprawdź czy urządzenie mobilne połączone jest z właściwym routerem Wi-Fi ( routersię w tej samej sieci co kontroler EFC-02 Mini ).
– sprawdź czy dioda LED na panelu przednim nie sygnalizuje w sposób ciągły błędu karty SD w kontrolerze.
W przypadku dostępu zdalnego poprzez sieć internet lub w sytuacji gdy kontroler znajduje się w innej sieci niż nasz tablet/smartfon należy podczas logowania skorzystać z zakładki ‚dostęp zdalny’ ( opcja zaznaczana w oknie logowania ). Chcąc korzystać z dostępu zdalnego należy najpierw wykonać odpowiednie przekierowanie IP lub portu ( na routerze Wi-Fi lub bezpośrednio na routerze administratora sieci ) – w tym celu najlepiej skontaktować się bezpośrednio z administratorem. Kontroler EFC-02 Mini domyślnie pracuje na porcie 2013.

Problem z zalogowaniem do aplikacji - co może być przyczyną?

Jeżeli podczas logowania do aplikacji wyświetla się komunikat „Błędny użytkownik lub hasło” należy:
– sprawdzić czy wpisywana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.
– sprawdzić czy na panelu przednim w sposób ciągły świeci się kontrolka sygnalizująca błąd karty SD

Jeżeli kontrolka ‚Błąd karty SD’ świeci się w sposób ciągły oznacza to uszkodzenie karty zainstalowanej w kontrolerze. Urządzenie należy wówczas odesłać na reklamację w celu wymiany karty i ewentualnego odtworzenia konfiguracji.

Co zrobić gdy kontroler zgłosi błąd karty SD?

Wewnątrz kontrolera zainstalowana jest karta Micro SDHC o pojemności 4GB. Karta ta jest niezbędna do poprawnej pracy kontrolera. Na karcie zapisywane są wszystkie ustawienia konfiguracyjne powiązane z kontami użytkowników oraz niezbędne podczas serwisu logi systemowe. Jeżeli z jakiegoś powodu nie będzie możliwa komunikacja z kartą SD to kontroler zasygnalizuje to zaświeceniem czerwonej diody ‚Błąd karty SD’ na panelu przednim. W takiej sytuacji konieczne jest odesłanie kontrolera do serwisu w celu zdiagnozowania problemu, ewentualnej wymiany karty SD i jeżeli to możliwe odtworzenia ustawień konfiguracyjnych.

W jaki sposób kontroler EFC-02 Mini jest rozpoznawalny w sieci LAN?

Każdy kontroler EFC-02 Mini posiada unikalny adres MAC oraz nazwę pod którą kontroler jest widoczny w sieci. Adres i nazwa domyślnie są powiązane z numerem seryjnym kontrolera w systemie Exta Free. Numer ten jest ustawiany fabrycznie podczas programowania. Adres MAC jest stały i nie może być zmieniany przez użytkownika. Nazwa kontrolera może być edytowana z poziomu zakładki KONFIGURACJA, tak aby dopasować ją do naszych potrzeb np. mieszkanie_1, mieszkanie_2. Adres MAC i domyślna nazwa kontrolera znajdują na naklejce umieszczonej od spodu kontrolera.

Kiedy wymagana jest zmiana oprogramowania w kontrolerze EFC-02 Mini?

Zmiana softu w kontrolerze jest potrzebna wówczas gdy wymaga tego aktualizacja aplikacji. Każdorazowo po zaktualizowaniu aplikacji należy wejść do zakładki „O systemie” i sprawdzić aktualnie zainstalowaną wersję oprogramowania w EFC-02. Następnie w zakładce „Pliki do pobrania” na stronie extafree.pl należy sprawdzić aktualną wersję oprogramowania. W przypadku niezgodności należy dokonać aktualizacji softu w kontrolerze EFC-02 Mini.

W jaki sposób dokonać aktualizacji oprogramowania w kontrolerze EFC-02 Mini?

1. Pobrać aktualną wersję oprogramowania ze strony www.extafree.pl.
2. Podłączyć kontroler EFC-02 pod port USB komputera PC.
3. Kontroler zgłosi się w systemie jako pamięć zewnętrzna „ZAMEL UPGRADE DISC”.
4. W celu aktualizacji oprogramowania należy usunąć plik *.bin znajdujący się na dysku ZAMEL UPGRADE DISC a następnie przekopiować tam nowy plik.
5. Po zakończonym procesie kopiowania należy odłączyć kontroler od komputera PC.
6. Oprogramowanie jest zaktualizowane.

Jaki jest zasięg kontrolera EFC-02?

Komunikacja pomiędzy kontrolerem EFC-02 a elementami systemu exta free prowadzona jest na drodze radiowej z wykorzystaniem częstotliwości 868,32 MHz.Zasięg działania zależy od typu urządzenia z którym współpracuje kontroler. W przestrzeni otwartej zasięg wynosi typowo od 150 do 300 m. Obecność różnego rodzaju przeszkód takich jak ściany, stropy, wolna zabudowa w miejscu instalacji systemu ogranicza jego zasięg do około 50 – 60 m. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwiększenia zasięgu poprzez zastosowanie retransmiterów RTN-01.

Ilu maksymalnie użytkowników może być zarejestrowanych w kontrolerze?

W przypadku kontrolera EFC-02 Mini można utworzyć maksymalnie 10 użytkowników. Każdego użytkownika można przypisać do grupy admin lub user. Wszyscy utworzeni użytkownicy mogą być w tym samym czasie zarejestrowani ( zalogowani ) do kontrolera.

Czy z kontrolerem EFC-02 można się łączyć zdalnie z wykorzystaniem sieci internet?

W przypadku kontrolera EFC-02 Mini można utworzyć maksymalnie 10 użytkowników. Każdego użytkownika można przypisać do grupy admin lub user. Wszyscy utworzeni użytkownicy mogą być w tym samym czasie zarejestrowani ( zalogowani ) do kontrolera.

Ilu maksymalnie użytkowników może być zarejestrowanych w kontrolerze?

Takie połączenie jest możliwe, ale tylko dla użytkowników, którzy dysponują stałym zewnętrznym adresem IP.
Dostęp przez sieć internet nie jest możliwy w przypadku usług typu Neostrada, gdzie zewnętrzny adres IP zmienia się dynamicznie.

W przypadku stałego zewnętrznego adresu IP najpierw należy dokonać odpowiednich przekierowań na routerze.

1. Gdy zewnętrzny adres IP jest wolny to można skorzystać bezpośrednio z opcji przekierowania wewnętrznego adresu IP pod którym kontroler widziany jest w sieci LAN na zewnętrzny adres IP. Można to zrobić na dwa sposoby:
-korzystając z zakładki „Ustawienia sieciowe” należy ręcznie ustawić adres IP kontrolera oraz inne parametry w sieci lokalnej. Następnie ten adres należy przekierować na adres zewnętrzny, którym dysponujemy.
-innym sposobem jest takie skonfigurowanie routera, aby kontroler o określonym adresie MAC otrzymywał po DHCP ten sam adres w sieci LAN. Następnie ten adres należy przekierować na adres zewnętrzny, którym dysponujemy.

2. Gdy zewnętrzny adres IP ,jest już zajęty to należy skorzystać z funkcji przekierowania portów.
Kontroler domyślnie pracuje na porcie 2013.
W przypadku próby połączenia się z kontrolerem EFC-02 poprzez sieć internet podczas logowania do aplikacji należy zaznaczyć opcję dostęp zdalny i wprowadzić niezbędne dane: zewnętrzny adres IP pod którym widziany jest kontroler oraz numer portu. W przypadku gdy pracujemy na domyślnym porcie należy wpisać 2013.

Do czego wykorzystać funkcję klonowania nadajników / przycisków?

Funkcja klonowania całych nadajników lub pojedynczych przycisków jest niezwykle przydatna podczas przenoszenia funkcjonalności działającego już systemu Exta Free do aplikacji mobilnej. Korzystając z klonowania można bezpośrednio przenieść funkcjonalność fizycznych nadajników do utworzonych w aplikacji nadajników wirtualnych. Typowe postępowanie jest takie, iż tworząc nadajnik wirtualny w aplikacji trzeba skojarzyć go z konkretnym odbiornikiem systemu. Potrzebny jest do tego dostęp do przycisku PROG. odbiornika. Fizycznie oznacza to, że musimy odszukać konkretny odbiornik i dopisać do niego nadajnik. Bardzo często szczególnie w wykończonych obiektach może to wiązać się z pewnymi trudnościami. Wówczas idealnie sprawdza się funkcja klonowania. Wystarczy utworzyć nadajnik wirtualny w aplikacji i wybrać funkcję ‚Klonuj nadajnik’. Gdy kontroler wejdzie w stan oczekiwania należy nacisnąć dowolny przycisk nadajnika, który chcemy sklonować. Po potwierdzeniu funkcjonalność jest przeniesiona do aplikacji. Całe nadajniki można klonować tylko typami na przykład do wirtualnego nadajnika RNK-04 można sklonować tylko fizyczny nadajnik RNK-04. Klonowanie przycisków jest całkowicie dowolne. Korzystając z tej funkcji praktycznie w ciągu kilku minut możemy przenieść cały system do urządzenia mobilnego.

Czy utworzone nadajniki w zakładce NADAJNIKI można przenieść do zakładki DOM?

Nie można przenosić funkcji przypisanych do przycisków w zakładce NADAJNIKI do zakładki DOM.

Czy elementy systemu wideodomofonowego serii VP-800 są wzajemnie kompatybilne?

Tak, zarówno panele zewnętrzne jak i monitory można dowolnie ze sobą konfigurować.

Czy systemy wideodomofonowe serii VP-800 umożliwia otwieranie bramy?

Tak, systemy wideodomofonowe serii VP-800 umożliwiają niezależne otwieranie bramy oraz furtki.

Ile wideomonitorów serii VP-800 można połączyć w obrębie jednej instalacji?

W obrębie jednej instalacji można spiąć maksymalnie do czterech wideomonitorów.

Czy system wideodomofonowy serii VP-800 obsłuży dwa niezależne wejścia?

Tak, system umożliwia obsługę dwóch niezależnych wejść (furtek).

Czy system wideodomofonowy VP-800 umożliwia zastosowanie dodatkowych kamer?

Tak, system wideodomofonowy VP-800 umożliwia zastosowanie dodatkowych kamer zewnętrznych. Można podpiąć w sumie osiem kamer zewnętrznych (po dwie do każdego monitora) oraz jedną w zamian za jeden panel bramowy.

Jaki jest kąt widzenia kamery dla systemu wideodomofonowego VP-800?

Kąt widzenia kamery wynosi 110 stopni w poziomie oraz 60 stopni w pionie.

Czy panele zewnętrzne serii VP-800 są odporne na czynniki atmosferyczne?

Tak, Wszystkie panele bramowe posiadają klasę szczelności IP66. Oznacza to, ze są odporne zarówno na działanie pyłu jak i opadów atmosferycznych.

Czy seria wideodomofonów VP-800 wspiera rejestrowanie zdarzeń przed wejściem gdy nie ma mnie w domu?

Tak, funkcja DVR umożliwia rejestrowanie wszystkich zdarzeń przed wejściem na posesję. Funkcja jest rozszerzeniem podstawowych funkcji i jest dostępna tylko w wybranych modelach.

Czy Zamel posiada w ofercie dzwonki na 12 V AC?

Praktycznie każdy z dzwonków i gongów elektromechanicznych oraz elektroniczncyh w wersji na 8 V AC działa bezproblemowo i bezpiecznie także na 12 V AC.

Czy Zamel posiada w ofercie dzwonki na prąd stały?

Tylko niektóre z gongów elektromechanicznych działać będą także na prąd stały (8-12 V DC) i zaliczają sie do nich:
- BIM-BAM GNT-921
- GLASSO GNT-248
- LARGO GNT-208
- FORTE GNT-223

Żaden z dzwonków elektromechanicznych nie będzie działać na prąd stały. Dzwonki elektroniczne będą działać bez problemu czasem tylko może zajść konieczność zamiany biegunów (podpięcie na odwrót przewodów zasilających do dzwonka).

Czy do dzwonków i gongów na 8 V muszę posiadać dodatkowo transformator?

Tak. Są to dzwonki przeznaczone do instalacji niskonapięciowych więc nie można ich podłączać bezpośrednio do sieci 230V i posiadanie dodatkowego transformatora jest niezbędne. Dla osób które mają instalację dzwonkową na 230 V przeznaczone są dzwonki i gongi w wersji właśnie na 230 V i wtedy żadnych dodatkowych transformatorów stosować nie trzeba. Dlatego przy wyborze wersji dzwonka i gongu należy zwrócić uwagę czy kupujemy wersję na 8 V (np. GNT-921 BIM-BAM) czy na 230 V (np. GNS-921 BIM-BAM).

Co oznacza określenie "napięcie wyzwalania" używane w przypadku niektórych dzwonków elektronicznych?

Wszystkie gongi i dzwonki elektromechaniczne oraz część dzwonków elektronicznych jest zasilana bezpośrednio napięciem podawanym przez przycisk dzwonkowy i w ich przypadku mówimy tylko o napięciu zasilania bo jest ono jednocześnie napięciem wyzwalającym (powodującym że dany dzwonek zaczyna grać).
Ale jest kilka dzwonków elektronicznych w naszej ofercie w których napięcie zasilania i wyzwalania są różne.
Dzwonki elektroniczne takie jak: GNU-209 WESTMINSTER, GNU-913 TRÓJTONOWY oraz DNU-912 16 MELODII zasilane są bateryjnie a napięcie podawane przez przycisk dzwonkowy z szerokiego zakresu od 8 - 230 V jest tylko i wyłącznie napięciem wyzwalającym (powodującym rozpoczęcie odgrywania melodii czy dźwięku).

Gdzie znajduje się pokrętło regulacji głośności w dzwonkach elektronicznych?

Regulacja głośności znajduje się pod szczeliną umieszczoną w okolicach zacisków do montażu przewodów. Należy użyć cienkiego śrubokręta którym przez wspomnianą szczelinę dostajemy się do potencjometru montażowego. Kręcąc nim za pomocą tego śrubokręta dokonujemy regulacji głośności.

Czy do dzwonków bezprzewodowych można dołożyć dodatkowy przycisk nadawczy?

Zależy to od danego modelu. Część dzwonków daje możliwość samodzielnego programowania dodatkowych przycisków, a część ma kod ustawiany na stałe i w ich przypadku nie ma takiej możliwości. Jest to zawsze określone w instrukcji do danego dzwonka a także w danych technicznych na naszej stronie internetowej.

Czy przycisk nadawczy w dzwonku bezprzewodowym ST-950 SAMBA rzeczywiście nie wymaga jakiegokolwiek zasilania?

Rzeczywiście nie wymaga żadnego zasilania. W przycisku do tego dzwonka użyto unikalnej technologii w której energia wytworzona przez siłę nacisku na przycisk jest zamieniana na energie elektryczną wystarczającą do wysłania sygnału radiowego. Dzięki temu że przycisk ten nie posiada żadnego standardowego źródła zasilania jest on także wodoodporny i działa nawet po całkowitym zanużeniu w wodzie.

Dlaczego w budynku zasięg dzwonków bezprzewodowych jest zauważalnie mniejszy niż podawany w danych technicznych danego dzwonka?

Zasięg podawany w danych technicznych dzwonków bezprzewodowych jest zawsze zasięgiem odnoszącym się do terenu otwartego, czyli takiego w którym nie ma żadnych przeszkód między przyciskiem, a dzwonkiem. W budynkach zasięg zależy nie tylko od odległości, ale także od bardzo wielu czynników takich jak: ilość ścian i ich grubość, to z czego są zrobione, ilość i rodzaj innych urządzeń elektronicznych w pomieszczeniach itp itd. Wszystkie te czynniki mają wpływ na zasięg urządzenia który z oczywistych względów musi być mniejszy niż w idealnych warunkach bez żadnych przeszkód po drodze takich jak ściany. Dlatego rzeczywisty zasięg w danym budynku można określić dopiero na drodze faktycznego testu urządzenia w tymże budynku i dlatego też w danych katalogowych zawsze podaje się zasięg tylko i wyłącznie w całkowicie powtarzalnych warunkach jakimi jest teren otwarty.

Czy sposób montażu przycisku bezprzewodowego może mieć wpływ na zasięg dzwonka?

Tak. Znacznie ograniczymy zasięg dzwonka jeśli np. przycisk zainstalujemy bezpośrednio na metalowym słupku lub innej metalowej powierzchni. Metal stanowi poważną barierę dla fal radiowych i w znaczący sposób wpływa na zasięg urządzeń radiowych. W przypadku gdy jedynym miejsce do instalacji przycisku dzwonkowego jest metalowy słupek należy między przyciskiem, a tym że słupkiem podłożyć jakiś grubszy niemetalowy materiał np. kawałek deski lub jakiegoś tworzywa sztucznego który fizycznie oddali przycisk od powierzchni metalowej słupka.

Jaką żywotność mają czujniki czadu produkowane przez Zamel?

Czujniki czadu produkowane przez Zamel mają żywotność minimum 3 lata. Po tym okresie należy się spodziewać że trzeba będzie wymienić urządzenie na nowe. Zużycie się czujnika sygnalizowane jest przez układ autodiagnostyczny, w który każdy z naszych czujników jest wyposażony. Sposób sygnalizacji jest dokładnie opisany w instrukcji obsługi do danego czujnika.

Czy czujniki tlenku węgla i gazu produkowane przez Zamel są gotowe do pracy zaraz po podłączeniu?

Zarówno czujniki gazu jak i tlenku węgla po podłączeniu zasilania wymagają pewnego czasu na rozgrzanie sensora. Rozgrzewanie jest odpowiednio sygnalizowane przez kontrolki na urządzeniu i może ono potrwać w zależności od urządzenia i czasu w jakim było magazynowane nawet do kilkunastu minut. Sposób sygnalizacji rozgrzewania urządzenia zależny jest od typu czujnika i jest to dokładnie opisane w jego instrukcji.

Na jakiej wysokości powinny być montowane czujniki tlenku węgla, a na jakiej czujniki gazu?

Przyjmuje się, że czujniki tlenku węgla należy montować na wysokości ok 1.5 m od ziemi. Czujniki gazu instalujemy w zależności od rodzaju gazu jaki chcemy wykrywać. W przypadku gazu ziemnego który jest lżejszy od powietrza czujnik instalujemy na wysokości 0,3 - 1m od sufitu. W przypadku gazu propan butan (LPG) który jest cięższy od powietrza czujnik instalujemy na wysokości 0,3 – 1m od ziemi.

Dlaczego nie mogę znaleźć cen systemu przyzywowego w cenniku ogólnym?

System przyzywowy ETERO jest systemem typowo pod zapytania inwestycyjne dlatego nie jest ujęty w standardowym cenniku. Wyceniamy go pod daną inwestycję na podstawie informacji o ilości nadajników, tablic itp. Zapytania na ten system należy kierować na mail: maciej.dwojak@zamel.pl.

Czy system ETERO nie potrzebuje żadnego okablowania?

System ETERO jest systemem bezprzewodowym dlatego nie wymaga prowadzenia jakichkolwiek instalacji. Zamontowanie systemu sprowadza się do zaprogramowania nadajników do tablicy i powieszenia ich na ścianach. Jest to ogromna zaleta tego systemu gdyż pozwala zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy na instalacjach kablowych oraz jest bardzo elastyczny umożliwiając szybką zmianę miejsc instalacji nadajników oraz tablicy.