Badania kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC - electromagnetic compatibility) określa zdolność urządzeń elektrycznych lub elektronicznych do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu odporności oraz ograniczenie emisji zaburzeń nietolerowanych przez inne pracujące urządzenia. Zaburzenie elektromagnetyczne jest zjawiskiem elektromagnetycznym, które może zakłócać pracę urządzenia. Źródłem zaburzeń są obiekty emitujące fale elektromagnetyczne w sposób niezamierzony (sprzęt AGD, elektroniczny) jak i celowo (stacje telewizyjne i radiowe, telefony komórkowe). Kompatybilne urządzenia są odporne na przepięcia i zmiany w sieci elektroenergetycznej, wyładowania elektrostatyczne, fale radiowe i inne zjawiska elektromagnetyczne.


Badania kompatybilności elektromagnetycznej są niezbędne do legalnego oznaczania produktu znakiem CE i sprzedaży w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej urządzeń elektronicznych i elektrycznych.

Laboratorium firmy Zamel oferuje przeprowadzanie badań urządzeń pod kątem zgodności z normą EN/IEC 61000 na poziomie konstruktorskim w zakresie:

 • badanie odporności na serie impulsów szybkozmiennych (BURST);
 • badanie odporności na udary dużej energii (SURGE);
 • badanie odporności na stany przejściowe napięcia zasilającego ( zapady, krótkie przerwania, wahnięcia );
 • badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne ESD.
Na stanowisku pomiarowym dysponujemy ultra-kompaktowym symulatorem UCS 500 z modułem N5, symulatorem wyładowań elektrostatycznych DITO oraz pojemnościową klamrą sprzęgającą, a także akcesoriami do badania zaburzeń indukowanych przez RF. Producentem wymienionych urządzeń jest lider w dziedzinie specjalistycznego sprzętu pomiarowego firma EMTEST. Urządzenia testowe wyróżniają bardzo dobre właściwości użytkowe, wygodne podłączanie aparatury pomiarowej, przejrzysta struktura menu. Posiadają one wbudowane zestawy testów znormalizowanych dzięki czemu pomiary są łatwe, wiarygodne oraz bezpieczne.

W naszym laboratorium poza testami znormalizowanymi możliwe jest przeprowadzanie testów „użytkownika”. Podczas ich wykonywania posiadamy możliwość zmiany parametrów testu w sposób swobodny w celu dokładniejszej weryfikacji działania badanych urządzeń oraz wychwycenia ewentualnych błędów na poziomie konstrukcji urządzenia. Urządzenia testowe są skalibrowane w akredytowanym laboratorium badawczym firmy EMTEST i gwarantują pełną zgodność z normami.
Badania przeprowadzane są pod okiem wykwalifikowanej kadry inżynierskiej na w pełni znormalizowanym stanowisku testowym.
Podczas badań istnieje możliwość rejestracji jego przebiegu ( zapis za pośrednictwem kamery na dysk twardy komputera). Badania przeprowadzone w naszym laboratorium są solidną podstawą do badań końcowych przeprowadzanych w akredytowanym laboratorium.
Nasze laboratorium poza wysokiej klasy aparaturą pomiarową posiada również zaplecze umożliwiające szybką modyfikację konstrukcji w czasie wykonywania badań – stanowisko lutownicze, magazynek części ( kondensatory, cewki, dławiki, rezystory ) oraz okablowanie. Na wyposażeniu posiadamy także podstawowy sprzęt pomiarowy w postaci multimetrów. W ramach usługi udostępniamy zainteresowanej firmie/osobie sprzęt pomiarowy bardzo wysokiej klasy. Służymy pomocą w jego obsłudze (dotyczy szczególnie testów użytkownika) i konfiguracji testu. Osoba przystępująca do badań powinna jednak we własnym zakresie przygotować ich program oraz określić wg. jakich norm i przy jakich poziomach mają być wykonywane próby.

Zakres badań na stanowisku testowym

Na stanowisku testowym z symulatorem UCS 500N5 oferujemy badania konstruktorskie w zakresie:

A)- Badanie odporności na serie impulsów szybkozmiennych zakłóceń przejściowych ( BURST ) w zgodności z EN/IEC 61000-4-4

Testy znormalizowane:

W zakresie testów znormalizowanych istnieje możliwość zmiany wszystkich standardowych parametrów w obrębie normy ( częstotliwość szczytowa 5kHz / 100kHz, tryb sprzężenia ALL/ COM, czas trwania testu ).
IEC 61000-4-4 Poziom_1 500V
IEC 61000-4-4 Poziom_2 1000V
IEC 61000-4-4 Poziom_3 2000V
IEC 61000-4-4 Poziom_4 4000V
EN 61000-6-1 Ogólny 1000V
EN 61000-6-2 Ogólny 2000V

B)- Badanie odporności na udary dużej energii (SURGE) w zgodności z IEC 61000-4-5
Testy znormalizowane: W zakresie testów znormalizowanych można zmieniać tempo powtarzania i liczbę impulsów na poziom testu. Użytkownik może dokonać wyboru maksymalnego dopuszczalnego natężenia prądu udaru SURGE dla testowanego urządzenia.

C)- Badanie odporności na skoki napięcia w zgodności z IEC 61000-4-11 w zakresie zapady, krótkie przerwania, wahnięcia napięcia
Badania mogą być przeprowadzane tylko w trybie ręcznym., w którym mamy możliwość wyboru jednego z pięciu poziomów zapadu, ustalenia czasu trwania zapadu oraz określenia kąta (0, 180, asynchronicznie).

D)- inne możliwości pomiarowe
Dodatkowo dysponujemy pojemnościową klamrą sprzęgającą (CCC) podłączaną do UCS500N5 w celu badania odporności linii interfejsowych testowanych urządzeń ( tory pomiarowe, układy wyzwalania ) na impulsy szybkozmienne BURST. Posiadamy także osprzęt pozwalający badać wpływ pola elektromagnetycznego o bardzo szerokim widmie częstotliwości na testowane urządzenie. Zakres i program tych badań ustalamy indywidualnie ze Zleceniodawcą.

Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne ESD

Urządzenie testujące DITO jest lekkie, poręczne a przeprowadzanie testów ułatwia intuicyjne menu oraz ergonomiczna budowa urządzenia. Na stanowisku testowym z symulatorem wyładowań elektrostatycznych DITO oferujemy badania konstruktorskie w zakresie normy EN / IEC 61000-4-2 związane z odpornością urządzeń na wyładowania ESD.

IEC 61000-4-5 Poziom_1 500V
IEC 61000-4-5 Poziom_2 1000V
IEC 61000-4-5 Poziom_3 2000V
IEC 61000-4-5 Poziom_4 4000V
EN 61000-6-1 Ogólny 1000V
EN 61000-6-2 Ogólny 2000V

Stanowisko testowe umożliwia:

 • przeprowadzanie wyładowań w powietrzu lub kontaktowych,
 • przeprowadzanie wyładowań pojedynczych, ciągłych lub automatycznych,
 • śledzenie procesu testowego ( ilość wyładowań do zakończenia testu ),
 • wybór częstotliwości powtórzeń ( 0,5...20s w odstępach co 0,5s),
 • wybór różnych napięć testowych ( 500V ... 16,5kV ),
 • zmianę biegunowości impulsu.

Testy mogą być przeprowadzane w trybie:

 • EASY – standardowe poziomy testowe stałe w czasie trwania testu;
 • QUICK – podczas przeprowadzania testu możliwa jest zmiana napięcia testowego z ustalonym krokiem oraz jego biegunowość;
 • REP – wyładowania generowane z wysoką liczbą powtórzeń w celu odnalezienia najmniej odpornych / narażonych punktów testowych;
 • PROG-TEST – 8 programów testowych do zaprogramowania przez użytkownika krok po kroku – poziomy 1...4 według IEC/EN 61000-4-2 oraz rodzajowej EN 50082-1 / -2.

Współpraca z ośrodkami naukowo badawczymi

W naszym laboratorium nie dysponujemy sprzętem pomiarowym, który pozwala na przeprowadzenie kompletu badań z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej ( EMC) urządzeń i systemów. Między innymi nie jesteśmy w stanie dokonać pomiaru emisji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych oraz emitowanych . Posiadamy jednak bardzo dobre kontakty i współpracujemy z laboratoriami badawczymi posiadającymi akredytację. Bazując na tych ośrodkach badawczych możemy zrealizować dodatkowy zakres badań: Emisja zgodność z normą EN61000-6:32007
 1. Emisja przewodzona 150kHz 30MHz zgodnie z normą podstawową IEC/CISPR 16-1-2,3,4 oraz IEC/CISPR 16-2-1, 7.4.1 w zakresie:
  • zaburzenia elektromagnetyczne na złączach zasilań niskonapięciowych AC,
  • zaburzenia elektromagnetyczne na złączach zasilań niskonapięciowych DC,
  • zaburzenia elektromagnetyczne na portach telekomunikacyjnych,
  • zaburzenia prądowe na portach telekomunikacyjnych.
 2. Zaburzenia nieciągłe (click interferencer) 150kHz 30MHz zgodnie z normą IEC/CISPR 14-1.
 3. Emisja promieniowana 30MHz 1GHz zgodnie z normą podstawową IEC/CISPR 16-2-3.
 4. Emisja harmonicznych prądów w publicznych sieciach zasilających.

Laboratorium oferuje pomoc w sporządzaniu dokumentacji techniczno - konstrukcyjnej (TCF) i poprawie urządzeń w celu osiągnięcia stanu kompatybilności elektromagnetycznej jak również oferuje konsultacje i szkolenia indywidualne.